L

Za informacją z dnia 15.03.1998 r. przesłaną do redakcji tygodnika “Myśl Polska“

 Informacja o spotkaniu z senatorem Marianem Jurczykiem zorganizowanym w dniu 14.03.98r przez Ogniwo W-wa Wola-Bemowo byłego ROP-u.

        Około 400 osób przybyło na spotkanie z senatorem Marianem Jurczykiem zorganizowane przez Ogniwo W-wa Wola-Bemowo byłego ROP-u w dn.14.03.98r. przy ul. Karolkowej 49.

        Spotkanie pod hasłem “Quo vadis Polsko?”, przebiegało w atmosferze ostrej krytyki rządu i parlamentu, głównie w kwestii wprowadzenia tzw. reformy terytorialnej, którą zarówno prelegent jak i uczestnicy spotkania określili jako demontaż Państwa Polskiego. Wiele uwagi poświęcono sprawie uwłaszczenia Narodu Polskiego. Ponadto pytania i dyskusja dotyczyły przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także szkodliwej i nieodpowiedzialnej ordynacji wyborczej. Senator Marian Jurczyk zapoznał zebranych z treścią ogłoszonego przez siebie “Apelu do Rodaków”, w którym informuje o powołaniu “Ruchu Społecznego” na rzecz ludzi najuboższych i odnowy narodowej. Ruch ten nie ma być nową partią polityczną, lecz ma skupiać tych wszystkich ludzi szlachetnych, dla których Polska ma być Polską.

        Podczas spotkania zbierano podpisy na “Listę Polską”, której pełnomocnikiem jest Zygmunt Wrzodak, w sprawie referendum dotyczącego tzw. reformy administracyjnej, oraz pod wnioskiem o zmianę ordynacji proporcjonalnej na większościową.
Na zakończenie uczestnicy spotkania uchwalili rezolucję.

REZOLUCJA

My, uczestnicy spotkania z senatorem Marianem Jurczykiem, zorganizowanego w dniu 14.03.98r przez Ogniwo W-wa Wola-Bemowo byłego ROP-u, nt. ”Quo vadis Polsko?”, zwracamy się do Parlamentu III R.P, ze stanowczym żądaniem zaprzestania jakiejkolwiek manipulacji na integralności Państwa Polskiego oraz domagamy się przeprowadzenia uwłaszczenia Narodu Polskiego.

W szczególności zaś potępiamy:

1.Tzw. reformę terytorialną, nie mającą żadnego uzasadnienia merytorycznego i nie będącą niczym innym, jak demontażem naszej państwowości oraz preludium do V rozbioru Polski.

2.Grabież polskiego majątku narodowego pod przewodnictwem tow. Balcerowicza, zwaną prywatyzacją.

3.Przymusowy akces do UE, bez uprzedniego przeprowadzenia uwłaszczenia Narodu Polskiego oraz wyrównania poziomów rozwoju gospodarczego /w tzw. okresie dostosowawczym dystans ten nie tylko się nie zmniejszył, ale zwiększył o co najmniej 30%/.

4.Nieodpowiedzialną proporcjonalną ordynację wyborczą, czyniącą posłów i senatorów “świętymi krowami” zamiast przedstawicielami Narodu.

        Jako rzecz nadrzędną i nie cierpiącą zwłoki uważamy przeprowadzenie uwłaszczenia Narodu Polskiego, po którym mogą nastąpić wolne wybory przedstawicieli Narodu oraz realizacja programów zatwierdzonych przez Naród w wyborach lub referendach.

        Jeżeli parlament zamiast uwłaszczenia Narodu zatwierdzi tzw. reformę administarcyjną, sam siebie zakwalifikuje jako bezkarnego okupanta kraju, tak jak zrobił to Sejm I RP, który w 1772r. uchwalił I rozbiór Polski.

UCZESTNICY SPOTKANIA

Poprzednia stronaPełny ekran