Warszawa, 02.03.1998

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA PATRIOTYCZNEGO “WOLA-BEMOWO”
DALEJ ZWANEGO STOWARZYSZENIEM

 

Nazwa:

Przyjęto nazwę Stowarzyszenie Patriotyczne “Wola-Bemowo”. Stowarzyszenie jest “stowarzyszeniem zwykłym”.
Cel: Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i obrona polskiego interesu narodowego, który wyraża się suwerennością polityki, gospodarki, praw obywatelskich, kultury i nauki.
Środki działania: Środkiem /sposobem/ realizacji tego celu będzie organizowanie wykładów, odczytów, projekcji filmowych itp., oraz dyskusji w ramach otwartego forum.
Teren działania: Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
Siedziba: Siedziba Stowarzyszenia mieści się pod adresem: 01-149 Warszawa,ul.Żytnia 83m1
Władza Stowarzyszenia: Władzę Stowarzyszenia stanowi 3-osobowy Zarząd, wybierany przez Walne Zebranie.
Przedstawiciel Stowarzyszenia: Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Zarząd lub osoby przez niego upoważnione.
Członkowstwo: Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, który złoży deklarację członkowską i uzyska akceptację przez Zarząd. Każdy członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli nie uczestniczy w realizacji celów Stowarzyszenia. Ciałem uprawnionym do wykluczenia w ciągu 6 miesięcy, licząc od daty złożenia deklaracji członkowskiej - jest Zarząd Stowarzyszenia, a w każdym innym czasie - Walne Zebranie.
Środki na działalność: Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Poprzednia stronaPełny ekran