ORDYNACJA WYBORCZA

 

Główną, choć nie jedyną cechą wyróżniającą załączonej niżej ordynacji, jest wysoka częstotliwość wyborów. Ordynacji tej przyświeca idea zapobiegnięcia tendencjom niedemokratycznym, w szczególności totalitarnym oraz spadkowi aktywności po wyborach. Krótka kadencja chroni władze przed takimi zjawiskami oraz zapewnia aktywne uczestnictwo wszystkich członków Stowarzyszenia w zarządzaniu własną organizacją
(zasada podmiotowości wyborcy).

STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE "WOLA-BEMOWO"
Ordynacja wyborcza władz Stowarzyszenia,
zatwierdzona przez Walne Zebranie w dniu 5 września 1996 r.

            Stowarzyszenie Patriotyczne jest strukturą samodzielną, realizującą program niepodległościowy.
            Zadaniem ordynacji wyborczej naszego Stowarzyszenia jest:
            1. Ustanowić reprezentatywne władze Stowarzyszenia działające zgodnie z  wolą jego członków nie tylko w dniu wyborów, ale także przez cały czas trwania kadencji.
            2. Uniknąć impasu w działaniu Zarządu, jak to ma miejsce w wielu innych organizacjach, gdzie w przybliżeniu powielono jedynie ordynacje PRL-owskie. W   takich przypadkach prace Zarządu często kończą się powstaniem pata i  marnowana jest energia Narodu.
            3. Uniemożliwić lub pozbawić sensu przechwytywanie władzy w   Stowarzyszeniu podstępem.
            Wyborom dokonywanym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia podlegają:
            1. Trzyosobowe ścisłe kierownictwo Zarządu.
            2. Rada Reprezentantów (sześcioosobowa, w tym trzy osoby czynne).
            3. Łącznicy obwodów.

WYBORY ZARZĄDU

            1. Terenem działania naszego Stowarzyszenia jest Dzielnica Wola Gminy Warszawa Centrum oraz Gmina Bemowo, ale miejsce zamieszkania jego członków jest bez znaczenia.
            2. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany na kadencje półroczne. Zalecanymi terminami wyborów są miesiące marzec i wrzesień.
            3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzyosobowego ścisłego kierownictwa, tzn. przewodniczącego, jednego viceprzewodniczącego ds. organizacyjnych wybieranych przez Walne Zebranie oraz jednego viceprzewodniczącego wybieranego przez Oddział Terenowy w  Gminie Bemowo, a także osób funkcyjnych (zwykłych członków Zarządu), powoływanych przez ścisłe kierownictwo Zarządu na stałe lub na okres przejściowy, w zależności od potrzeb. Oznacza to, że np. sekretarzem, skarbnikiem będą osoby powoływane przez ścisłe kierownictwo Zarządu, a nie przez Walne Zebranie. Kierownictwo Zarządu, a  w  szczególności przewodniczący, odpowiada za całokształt działalności władz Stowarzyszenia przed Walnym Zebraniem.
            4. Ze względu na wysokie uprawnienia przewodniczącego Zarządu, jest on wybierany osobno w wyborach dwustopniowych, tzn. najpierw odbywa się wybór przewodniczącego, a potem viceprzewodniczącego ds. organizacyjnych, osobno natomiast drugi wiceprzewodniczący w Oddziale Terenowym Bemowo. Wybrany przewodniczący może zgłosić sprzeciw wobec któregoś z kandydatów na viceprzewodniczącego.
            5. Każdy z kandydatów na przewodniczącego powinien przedstawić ramowy program działania Stowarzyszenia na najbliższe 6 miesięcy i  ewentualnie zalecenia na okres dalszy oraz odpowiedzieć na ważne pytania nurtujące członków Stowarzyszenia.
            6. Wybory odbywają się poprzez tajne głosowanie.
            7. Kandydatów może zgłaszać każdy wyborca.
            8. Uprawnienia do głosowania.
            Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia, którzy brali czynny udział w jego pracach oraz uczestniczyli w   finansowaniu działań Stowarzyszenia.
            Członkami Stowarzyszenia są osoby, które:
            a) złożyły deklarację członkowską,
            b) wpłaciły wpisowe i składki,
            c) posiadały rekomendacje dwóch wiarygodnych osób wprowadzających lub były przyjęte do Stowarzyszenia na ryzyko Zarządu i Zarząd nie cofnął im swego poparcia przez pierwsze 6 miesięcy,
            d) biorą czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
            e) Walne Zebranie w dowolnym czasie nie cofnęło im członkowstwa z   jakichś ważnych przyczyn.
            Sympatykami Stowarzyszenia są osoby spełniające te same kryteria oprócz złożenia deklaracji.
            Natomiast bierne prawo wyborcze nie jest niczym ograniczone i zależy tylko od woli Walnego Zebrania. Nie zaleca się jednak wybierania osób mało dotychczas znanych - mogą to być sprytni hochsztaplerzy.
            9. Quorum będzie obliczane od ilości czynnych członków. Osoby nieobecne od trzech miesięcy lub nie płacące składek, będą przesuniete do bufora nieczynnego (do wyjaśnienia). Po 6 miesiącach od umieszczenia ich w tym buforze, jeżeli ich bezczynność nie zostanie wyjaśniona, zostaną skreślone z listy członków Stowarzyszenia.
            10. Rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego powoduje konieczność ponowienia wyborów w ciągu 1 miesiąca, a viceprzewodniczących - wyborów uzupełniających Zarząd do pełnego składu.

WYBORY SONDAŻOWE

            1. Wyborom sondażowym podlegają wybierani członkowie ścisłego kierownictwa Zarządu oraz działalność Zarządu jako całość. Przeprowadza je Rada Reprezentantów.
            2. Sondaż popularności przeprowadza się drogą tajnego głosowania z   częstotliwością raz na 3 miesiące, tzn. na 2-3 tygodnie przed wyborami Zarządu oraz w środku jego kadencji.
            Pracę każdego członka i Zarządu jako całości ocenia każdy wyborca skalą ocen od 1 do 5.
            Sondaż w środku kadencji musi wykazać co najmniej 50-procentowe poparcie dla pracy Zarządu jako całości i dla pracy przewodniczącego oraz co najmniej 30-procentowe poparcie dla viceprzewodniczących. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Rada Reprezentantów w  ciągu 1-go miesiąca przeprowadzi nowe wybory.
            3. W razie rażącego naruszenia interesów Stowarzyszenia lub Narodu Polskiego przez Zarząd lub któregoś z jego członków, na pisemny wniosek 1/3 quorum z dnia wyborów Rada Reprezentantów przeprowadzi w każdym czasie nowe wybory lub wybory uzupełniające.
            4. Zaleca się przeprowadzanie sondaży wszystkich wyższych władz (Zarządu Okręgu, Zarządu Głównego) wybieranych przez delegatów. Należy dążyć do zsynchronizowania tych prac pomiędzy Oddziałami.
            Wyniki takich sondaży mają charakter wyłącznie informacyjny.

PRAWYBORY PRZEWODNICZĄCEGO STOWARZYSZENIA

                Prawybory przewodniczącego przeprowadzane są zawsze w dniu wyborów sondażowych, czyli co 3 miesiące.
                Komisja Skrótacyjna wydaje wszystkim wyborcom ostemplowane kartki z   pustymi rubrykami oznaczonymi kolejno cyframi 1, 2, 3.

                Wyborca wpisuje nazwiska uznanych przez siebie kandydatów (bez żadnego uzgodnienia z nimi) na odpowiednie miejsca. Może on wystawić trzech lub mniej kandydatów w odpowiedniej kolejności. Za wstawienie na miejscu pierwszym kandydat uzyskuje 3 punkty, na drugim - 2 punkty i na trzecim - 1  punkt. Zsumowane punkty dla każdego kandydata ustanowią kolejność zwycięzców.
                Wyniki prawyborów powinny pomagać w kreowaniu osób do Zarządu Stowarzyszenia i  uniemożliwiać lub utrudniać zdobywanie władzy podstępem.

WYBORY RADY REPREZENTANTÓW ORAZ ŁĄCZNIKÓW OBWODÓW

            1. Rada Reprezentantów stanowi rodzaj ciała nadzorczego pracy osób wybieranych przez Walne Zebranie. Nie ma jednak żadnych kompetencji, poza przeprowadzaniem wszystkich wyborów i sondaży. Stanowi ona 6-osobowe ciało uszeregowane według ilości uzyskanych głosów. Trzech pierwszych kandydatów wykonuje obowiązki Rady, a trzech pozostaje w rezerwie jako uzupełnienie stanu Rady przy każdorazowej potrzebie.
            Wybory odbywają się poprzez tajne głosowanie.
            Uczestnictwo w Radzie Reprezentantów nie wstrzymuje kandydowania do jakichkolwiek innych organów (wówczas nastąpi uzupełnienie Rady z rezerwy). Najmniejsza ilość członków Rady mogąca organizować wybory lub sondaże to 2 osoby. W razie ich braku, Walne Zebranie podejmuje inne środki doraźne.
            2. Łącznicy obwodów, których jest 10, są odpowiedzialni za łączność Zarządu z   obwodami oraz inne zadania zlecone przez Zarząd, a przeznaczone do wykonania w   obwodach.
            3. Łącznicy mogą brać udział w pracach tzw. poszerzonego Zarządu.
            4. Wybory Rady Reprezentantów oraz łączników dokonuje się w ciągu 1   miesiąca po wyborach Zarządu.

Poprzednia stronaPełny ekran